Artikel 1. Algemeen
Project Vitaal houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan uitsluitend de particuliere markt. 

 

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Project Vitaal in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Project Vitaal en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Project Vitaal. 

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Project Vitaal aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven. 

Overmacht: elke van de wil van Project Vitaal onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Project Vitaal kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Project Vitaal of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Project Vitaal en Afnemer. 

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Project Vitaal uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Project Vitaal niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button. 

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Project Vitaal een Order schriftelijk aanvaardt of door Project Vitaal uitvoering aan een Order wordt gegeven. 

Alle opgaven door Project Vitaal van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Project Vitaal kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 

Project Vitaal behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

 

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Project Vitaal zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

 

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Project Vitaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. 

Een door Project Vitaal opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Project Vitaal geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Project Vitaal, op de door die toeleveranciers aan Project Vitaal verstrekte gegevens. 

Indien Project Vitaal voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Project Vitaal. 

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Project Vitaal derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. 

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. 

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 

Project Vitaal heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. 

 

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Project Vitaal de wijze van verzending. 

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 

 

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Project Vitaal te informeren over het retourneren van het product. Project Vitaal zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: 

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. 

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Project Vitaal. 

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme. 

Bij omruiling van een artikel is Project Vitaal genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Deze bedragen € 4,95. Zodra dat bedrag bij Project Vitaal op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 1 werkdag gestreefd. 

 

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Project Vitaal gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij Project Vitaal Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Project Vitaal gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld. 

 

Artikel 10. Garanties
Indien Project Vitaal Producten aan Afnemer aflevert, die Project Vitaal van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Project Vitaal nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Project Vitaal ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Project Vitaal na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Project Vitaal in behandeling genomen. 

Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. 

Project Vitaal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Project Vitaal spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waar naar wordt verwezen en waarin Project Vitaal als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Project Vitaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. 

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Project Vitaal garantie verlenen of kan Project Vitaal – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen. 

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van Project Vitaal, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Project Vitaal verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

Indien en zolang Project Vitaal eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Project Vitaal onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Project Vitaal op Project Vitaal eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden. 

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Project Vitaal. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven. 

 

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Project Vitaal, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. 

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Project Vitaal geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Project Vitaal het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. 

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Project Vitaal op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

Kortingen in de vorm van couponcodes dienen voor de koop te worden vermeld. Na de koop vervalt het recht om de korting te claimen. Indien wegens nalatigheid de code onvermeld is gebleven, is Project Vitaal geen restitutie verschuldigd. 

 

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via overboeking naar de betaalrekening (KNAB) van Project Vitaal.
Alle aan Project Vitaal in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Project Vitaal op te schorten. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Project Vitaal is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. 

Project Vitaal is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden. 

 

Artikel 15. Overmacht
Indien Project Vitaal door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 

Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Project Vitaal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

Project Vitaal zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

 

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Project Vitaal alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Project Vitaal benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 

 

Artikel 17. Annuleringskosten.
Na ontvangst van betaling aan Project Vitaal is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van Project Vitaal. 

 

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.